ไฮโลออนไลน์ ผู้นำมหาวิทยาลัยในฐานะ ‘ผู้สร้างความหมาย’

ไฮโลออนไลน์ ผู้นำมหาวิทยาลัยในฐานะ 'ผู้สร้างความหมาย'

ไฮโลออนไลน์ มหาวิทยาลัยทั่วโลกกำลังถูกท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยนวัตกรรมที่ก่อกวนซึ่งเป็นการปฏิวัติ คาดเดาไม่ได้ และก้าวไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในบริบทนี้ มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามข้อเรียกร้องสำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากผู้ให้ทุน หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม เพื่อรับผิดชอบในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ดีของสาธารณะ เช่น การส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและความเท่าเทียมกัน

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเรื่องผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ที่ เผยแพร่โดยUniversity World Newsโดยร่วมมือกับMastercard Foundation University World Newsรับผิดชอบเนื้อหาด้านบรรณาธิการแต่เพียงผู้เดียว

เราเห็นว่าในช่วงเวลาที่พลวัตและไม่แน่นอนเหล่านี้ ความต้องการความเป็นผู้นำเปลี่ยนจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียวไปเป็นบทบาทที่ยกระดับขึ้นของ ‘ผู้กำหนดความหมาย’ หลัก สิ่งนี้ต้องการให้ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง และกำหนดอนาคตที่สดใสด้วยการปรับวัตถุประสงค์ ภารกิจ และค่านิยมขององค์กร

เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจะต้องก้าวไปไกลกว่ากระบวนทัศน์และแนวความคิดในการเป็นผู้นำแบบเดิมๆเพื่อน้อมรับภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงตามแบบอย่างทางการเมืองโดยบุคคลต่างๆ เช่น เนลสัน แมนเดลา

ลักษณะของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถรับมือกับความซับซ้อนและเฟื่องฟูเมื่อเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวที่ต้องใช้การสำรวจ การเรียนรู้ และรูปแบบพฤติกรรมใหม่ๆ พวกเขาทำเช่นนี้โดยการมีส่วนร่วมในเชิงรุกกับมุมมองที่แตกต่างกันในความพยายามที่จะร่วมสร้างวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจสำหรับอนาคต

ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนรูปแบบมุ่งเน้นไปที่การทำงานร่วมกันเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นความพยายามของกลุ่ม และผู้นำสร้างความสัมพันธ์ของความไว้วางใจผ่านการฟังที่แท้จริง

ในบริบทของแอฟริกา แนวคิดเรื่อง’ตนเองในชุมชน’เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความเป็นผู้นำที่แบ่งปันหรือกระจายออกไป

ที่สำคัญ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างความเป็นไปได้สำหรับการฟื้นตัว

อย่างเป็นระบบโดยปลูกฝังพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเจรจาที่ยากลำบาก สิ่งนี้ส่งเสริมการทดลอง กระตุ้นการเกิดขึ้นของความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้ผู้คนตั้งคำถามกับสมมติฐานและความเชื่อที่แพร่หลาย

แก่นแท้ของการเป็นผู้นำประเภทนี้อยู่ที่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงผู้คนให้มีศักยภาพสูงสุด ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปเอง ด้วยเหตุนี้ ภาวะผู้นำที่เปลี่ยนแปลงได้จึงมีความกล้าหาญทางศีลธรรมและการเคลื่อนไหวเพื่อพยายามทำให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงตระหนักดีถึงความจำเป็นในการเริ่มต้นด้วยการไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ และดำเนินการผ่านความเข้าใจอันชาญฉลาด ไปสู่การกระทำที่ส่งเสริมความสามัคคี ความยั่งยืน ความเสมอภาค และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

การเปลี่ยนแปลงในบริบท

ของแอฟริกา ประวัติศาสตร์อาณานิคมของแอฟริกาส่งผลให้เกิดระบบการศึกษาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความไม่เท่าเทียมกันในเพศ เชื้อชาติ และโครงสร้างทางชนชั้น และเพื่อวัฒนธรรม พฤติกรรม และโครงสร้างที่มีอำนาจเหนือกฎหมายบางอย่าง

ในบริบทนี้ จำเป็นต้องนึกถึง’การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย’ในสองวิธี ภายในมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีอยู่ในนโยบายระดับชาติ เช่น การกระจายบุคลากรและโปรไฟล์ประชากรของนักเรียน ภายนอกพวกเขาต้องปรับโครงสร้างการอุทิศตนเพื่อสังคมในวงกว้าง

ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปเชื่อมโยงการศึกษาและความเป็นผู้นำเข้ากับบริบททางสังคมที่กว้างขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอย่างแยกไม่ออก วิพากษ์วิจารณ์แนวปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน

และให้คำมั่นสัญญาว่า จะไม่เพียงแค่เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการมีชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคนยากจนและคนชายขอบในสังคมในวงกว้างผ่านทุนการศึกษาและการสร้างความรู้ที่มีส่วนร่วมทางสังคม คำถามเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง คำถามที่เกี่ยวข้องบางข้อ ไฮโลออนไลน์